Política de privacitat
IniciPolítica de privacitat

Política de privacitat

SMART HOPER, S.L.U. posa a disposició dels usuaris de la pàgina web ubicada a la URL www.latroupe.com (d'ara endavant, també el Lloc Web) la present Política de Privadesa, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privadesa i informació.

SMART HOPER, S.L.U. sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment aquesta Política de Privadesa.

 1. INTRODUCCIÓ

SMART HOPER, S.L.U., és una entitat amb domicili social al carrer Villanueva 2B, Escala 1, Planta SM, 28001 Madrid, amb Número d'Identificació Fiscal B88567995 (d'ara endavant, “LATROUPE”). 

Aquesta Política de Privadesa és aplicable al Lloc Web de LATROUPE, així com a les interaccions que l'usuari realitza amb LATROUPE a través d'aquest Lloc Web oa través del correu electrònic.

LATROUPE podrà modificar aquesta Política de Privadesa quan sigui necessari. En cas d'introduir-se modificacions, us ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privadesa. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per LATROUPE després d'haver-li notificat les modificacions esmentades suposarà que està d'acord amb aquestes, llevat dels supòsits en què sigui necessari el seu consentiment exprés.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals és LATROUPE. Per garantir la gestió adequada en el tractament de les dades LATROUPE té designat un Delegat de Protecció de Dades, a qui podrà adreçar-se per a qualsevol qüestió que necessiti i amb qui pot contactar a l'adreça electrònica rslopd@azora.es.

 1. AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris del Lloc Web o que contactin amb LATROUPE per un altre mitjà, podran ser tractades per LATROUPE per a les finalitats següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari estableix amb LATROUPE. 

 • Contacte i gestió i tramitació de les consultes i sol·licituds dels usuaris del Lloc Web: Les dades personals dels usuaris que contacten amb LATROUPE a través de qualsevol dels canals de contacte posats a disposició mitjançant el Lloc Web amb la finalitat de rebre consultes i/o sol·licituds dels usuaris seran tractats amb les finalitats de mantenir el contacte entre les parts, fer la gestió dels usuaris del Lloc Web, prestar serveis d'atenció al client o usuari i gestionar i tramitar les sol·licituds o consultes que ens faci arribar l'usuari a través dels canals habilitats per fer-ho.
 • Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries: Les dades personals dels usuaris que contacten amb LATROUPE podran ser tractades amb la finalitat de remetre informació comercial i publicitària personalitzada sobre les activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa, a través de mitjans postals, telefònics o electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria i altres mitjans de comunicació electrònica).

La informació a remetre podrà ser relativa a LATROUPE i/o altres entitats. LATROUPE informa que, amb la finalitat d'optimitzar i introduir millores en els enviaments d'informació que realitza, així com oferir informació personalitzada adequada d'acord amb les característiques i/o necessitats de cada usuari, podrà fer anàlisis i avaluacions automàtiques de perfils i aplicar tècniques de segmentació, exclusivament amb dades internes de què LATROUPE disposi, amb caràcter previ a l'enviament de publicitat i comunicacions comercials. Tot això, exclusivament si lusuari ha donat el seu consentiment exprés. 

L'usuari podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries o promocionals per part de LATROUPE utilitzant els canals habilitats, segons es detalla més endavant en aquest document.

 • “Treballa amb nosaltres” (tractament de dades de candidats): Les dades personals dels usuaris que contactin amb LATROUPE a través d'aquest apartat habilitat al nostre Lloc Web, podran ser tractades per LATROUPE amb finalitat de rebre currículums vitae de possibles candidats i , si escau, decidir sobre la seva acceptació com a candidats i possibilitar la seva participació en els nostres processos de selecció. En aquells supòsits en què l'usuari contacti amb LATROUPE a través de l'apartat esmentat, us remetrem informació detallada sobre el tractament de dades amb les finalitats descrites i, igualment, us informem que la vostra candidatura podria ser considerada en relació amb LATROUPE o amb altres entitats que formin part del seu grup empresarial. En cas que això suposi una comunicació de dades a entitats diferents de LATROUPE, us ho comunicarem degudament i sol·licitarem el vostre consentiment per dur a terme aquests tractaments de dades.
 1. QUINES DADES SÓN TRACTADES PER LATROUPE I DE QUINES FONTS PROCEDEIXEN 

Les dades que LATROUPE tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les fonts següents: 

 • Dades aportades per l'usuari mitjançant l'emplenament dels espais per gestionar la comunicació amb els usuaris posats a disposició per LATROUPE o per qualsevol altra via mitjançant la qual l'usuari estableixi comunicació amb LATROUPE. 
 • Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació establerta entre l'usuari i LATROUPE. 

LATROUPE podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l'usuari:

 • Dades identificatives i de contacte (p.ex., nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, etc.). 
 • Dades acadèmiques o professionals i/o detalls de l'ocupació (p.ex., dades contingudes al currículum vitae).

 Altres tipologies de dades. Exclusivament en cas que l'usuari aporti altres tipologies de dades en les interaccions que estableixi amb LATROUPE, aquestes dades seran tractades per LATROUPE únicament en cas que el seu tractament sigui precís en atenció a la finalitat perseguida. En cas contrari, les dades seran destruïdes sense haver estat guardades ni tractades prèviament per part de LATROUPE. 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES 
 • LATROUPE tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris del Lloc Web d'acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari estableixi amb LATROUPE: 
 • El tractament de les vostres dades per a la finalitat de “Contacte i gestió i tramitació de les consultes i sol·licituds dels usuaris del Lloc Web” es basa en la gestió i tramitació de la relació jurídica entaulada entre l'usuari i LATROUPE, és a dir, a la gestió de la seva pròpia sol·licitud, en el manteniment del contacte entre les parts i, si escau, en la prestació del servei que l'usuari hagués sol·licitat, així com, si és necessari, en el consentiment que serà sol·licitat a l'usuari. 

El tractament de les vostres dades per a la finalitat de “Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries” es basa en el consentiment que, en cada cas, és sol·licitat a l'usuari.

El tractament de les vostres dades per a la finalitat “Treballa amb nosaltres” es basa en l'aplicació a petició de la persona treballadora de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte i el consentiment que, si escau, és sol·licitat a l'usuari.

LATROUPE informa que únicament realitzarà els tractaments de dades personals per a les finalitats de tractament basades en el consentiment de l'usuari en els casos en què l'usuari hagués consentit cadascun dels tractaments, a través dels modes d'obtenció de consentiment posats a disposició per LATROUPE. 

 1. A QUI ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES

Les seves dades podran ser comunicades a altres societats del grup empresarial de LATROUPE (Grup Azora) que exerceixin a LATROUPE funcions de, entre d'altres, direcció, control, gestió dels recursos humans, vigilància del compliment normatiu o auditoria. La finalitat de la comunicació esmentada de dades és possibilitar la gestió i el desenvolupament dels tràmits oportuns establerts normativament ja que altres societats del grup empresarial poden ser les entitats mercantils que han d'atendre la consulta o procedir a la seva contractació laboral. La base legitimadora daquesta comunicació de dades és la necessitat de la mateixa per a la formalització contractual. 

Les vostres dades no seran comunicades a altres tercers, llevat que expressament ho exigeixi una normativa o es compti amb el consentiment de l'interessat.

 1. PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES 

LATROUPE conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida. 

Posteriorment, sempre que l'usuari no hi hagi exercici el dret de supressió, les dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas siguin aplicables, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament. 

En qualsevol cas, l'usuari pot sol·licitar informació detallada sobre els terminis de conservació de dades aplicats a LATROUPE posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a qui podeu contactar a l'adreça rslopd@azora.es.

 1. QUINES DADES PERSONALS HA DE FACILITAR-NOS

LATROUPE informa als usuaris que, quan les dades personals siguin demanades a través d'un formulari posat a disposició a través del Lloc web, caldrà que l'usuari aporti, almenys, les dades que siguin indicades com a obligatòries al formulari de què es tracti. En cas de no subministrar almenys aquestes dades, considerades com a necessàries, LATROUPE no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l'usuari.

 1. QUÈ HA DE GARANTIR-NOS EN APORTAR LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

L'usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En cas que l'usuari aporti dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat aquest tercer de la totalitat d'aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtingut el seu consentiment per facilitar-nos les dades per a la finalitat de tractament de què es tracti. Tot això, amb caràcter previ al subministrament de dades dun tercer a través del Lloc web. 

LATROUPE us informa que, per aportar les vostres dades personals, de qualsevol manera, a través del nostre Lloc Web, ha de ser major de 18 anys. L'usuari que proporciona dades a LATROUPE mitjançant aquest Lloc Web declara i garanteix ser major de 18 anys, responsabilitzant-se enterament de tal declaració.

 1. QUINES MESURES ADOPTEM PER PROTEGIR LES SEVES DADES PERSONALS

En resposta a la preocupació de LATROUPE per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc Web. En tot cas, cal tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. QUINES SÓN ELS SEUS DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS 

LATROUPE us informa que teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

De la mateixa manera, LATROUPE us informa que teniu els següents drets sobre les vostres dades de caràcter personal:

Accedir a les vostres dades: Teniu dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals estem tractant que us concerneixen.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades: En determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar aquelles dades personals que considereu inexactes i que us concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de LATROUPE, així com dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan , entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.

Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades, cas en què us informem que únicament conservarem les dades sobre les quals heu sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

A la portabilitat de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com que siguin transmesos per part de LATROUPE a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que hàgim de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, us recordem que teniu dret a retirar qualsevol dels consentiments que hagueu prestat per al tractament de les vostres dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podreu exercitar els vostres drets sobre les vostres dades personals mitjançant escrit dirigit a LATROUPE, identificat amb la referència “Protecció de Dades” i acompanyant el vostre document d'identitat, que podreu remetre a una de les adreces següents: carrer Villanueva 2B, Escala 1, Planta SM, 28001 Madrid o rslopd@azora.és.

En cas que la sol·licitud no sigui atesa, es podrà presentar reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic rslopd@azora.es, o davant de l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades.

Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Pola Giverola
Fet